Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

biianca
biianca
5742 9edb
GOTTA GO FAST
Reposted fromfungi fungi viaoll oll
biianca
Obudziłam się siedem po siódmej i do wpół do ósmej, czyli przez całe dwadzieścia trzy minuty, wsłuchiwałam się w samotność moich nerek, mojej wątroby i mojego serca.
— Jerzy Pilch
Reposted fromlenirium lenirium viamhsa mhsa
7455 4ae8 500
Reposted frombrumous brumous viamhsa mhsa
biianca
8430 80f3 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaCut Cut
biianca
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viafoodforsoul foodforsoul
3431 7d1e

We have new posters at school…. I don’t like them

Reposted frommyry myry vialexxie lexxie
biianca
2594 e247
biianca
5354 3ef9
biianca
Przywiązanie jest złe. Przywiązanie prowadzi do cierpienia.
— "Dziesięć płytkich oddechów" - K.A. Tucker
biianca
3590 d47c 500
Reposted frompunisher punisher vianoisetales noisetales
biianca

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

Reposted fromkatarzynarogala katarzynarogala viaMisha Misha
3812 8205 500

mar-adentro:

“Polly Jean, I love you. I love the texture of your skin, the taste of your saliva, the softness of your ears. I love every inch and every part of your entire body. From your toes and the beautifully curved arches of your feet, to the exceptional shade and warmth of your dark hair. I need you in my life, I hope you need me too.”

- Nick Cave in letter to PJ Harvey

Reposted fromerial erial vialikearollingstone likearollingstone
7463 e997
3176 aa8e 500

agentromanoffsir:

some carrie fisher tweets to brighten your day

Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viajethra jethra

October 10 2017

biianca
biianca
0160 49f2 500
Reposted fromwebomatic webomatic vianoisetales noisetales
biianca
3065 8b1c 500
Reposted fromjottos jottos vianoisetales noisetales
3534 0a05 500

art-nimals:

A baroque masterpiece (via

Reposted fromotahuku otahuku vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl